संयुग्मित लिनोलिक एसिड (सीएलए): लाभ, खुराक, दुष्प्रभाव